PRAVIDLA SOUTĚŽÍ KENTIGEN s.r.o.

1.
Tato obecná pravidla, upravují základní pravidla soutěží pořádaných společností Kentigen s.r.o., se sídlem Lipová alej 752, 695 01 Hodonín, IČO: 02211491, DIČ: CZ02211491. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C,vložka 80599. (dále jen „Kentigen“).

2.
Soutěže probíhají obvykle na území České republiky.

3.
Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázky, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.

4.
Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou uvedeny u každé soutěže. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je .

5.
Není-li uvedeno jinak, soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Kentigen a osoby jim blízké.

6.
Kentigen nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

7.
Kentigen si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.

8.
Kentigen si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.